loader image

LVL UP OÜ
privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil LVL UP OÜ (edaspidi: Level up) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient või Kasutaja) isikuandmeid.

Level up-il on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Level up-il on Kliendi e-mail olemas).

Milliseid Level up-i veebilehti privaatsustingimused puudutavad?

levelup.ee; turundustiim.levelup.ee; nipiraamat.levelup.ee; ideeruum.levelup.ee; kalender.levelup.ee; postitus.levelup.ee; maandumisleht.levelup.ee; saoledhull.ee; g4sjoud.ee; invite.ee; levelup.ee/blog; invite.ee; levelup.ee/projektijuht

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on LVL UP OÜ, registrikoodiga 12728014, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Lauteri 5-1, 10114. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele ja Kasutajatele selgitusi ning täiendavat teavet Level up-i andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile admin@levelup.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Level up töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest. 

Level up-i eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Level up-i kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil ja Kasutajal oleks piisav teave ning informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev; Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Level up minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse; Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Level up soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Level up andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav; Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Level up tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest). Level up lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Level up-i andmekaitseametniku käest (admin@levelup.ee).

Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid

Level up kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: Teenuste osutamiseks Kliendile (sh turundusteenus, värbamisteenus, väärtuspakkumine, turundus- ja värbamisalane konsultatsioon); Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientide ja Kasutajate suhtluseks; Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile. 

Kliendi ja Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Level up-i andmekaitseametniku poole (admin@levelup.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid: õigus taotleda juurdepääsu Kliendi ja Kasutaja kohta käivatele isikuandmetele; õigus nõuda andmete parandamist; õigus nõuda andmete kustutamist; õigus piirata isikuandmete töötlemist; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; õigus nõusoleku tagasivõtmisele; õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Kui Klient on avaldanud soovi saada Level up-i uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Level up-i andmekaitseametniku e-posti aadressile admin@levelup.ee.

Töödeldavad isikuandmed

Level up töötleb alljärgnevaid isikuandmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, Kliendile kuuluvate turunduslikud andmed, sugu; Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel). 

Kliendi nõusoleku alusel edastab Level up vastavale tööandjale (kolmandale isikule) veebilehe Kasutajate järgmised isikuandmed, mille on Kasutaja maandumislehe või värbamislehe vahendusel otsustanud tööandjale edastada: elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber; andmed, mis sisalduvad kandideerimisavalduses; andmed, mis sisalduvad manustatud dokumendis. 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Level up töötleb Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks. Level up töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek. 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Level up-i koostööpartner, kes hoiustab Kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Level up-i Kasutajatele ja Klientidele oma teenuseid. Level up kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad: E-posti aadresside hoiustamise ja e-mailide haldamise süsteemi, mis võimaldab sealhulgas kasutajatel kutsuda ka teisi uudiskirjaga liituma; Veebilehe majutust; Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutusstatistika analüüsi. Level up hoiab Kasutajate andmeid saladuses ning tagab nende töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele (Kliendile) toimub ainult Kasutaja nõusolekul.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kliendi isikuandmeid säilitatakse: kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Level up töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses; kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Level up töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega; tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles LVL UP OÜ töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks.

Level up säilitab Kasutaja isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Meililisti ja kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni Kasutaja avaldab soovi andmete kustutamiseks. Veebilehe kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt koostööpartnerite platvormide tulenevatele seadistustele. Level up rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide Kasutajate ja Klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

Küpsised

Level up-i veebilehel kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse parendamiseks ja pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks. Level up-i veebilehte külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega.

––
Level up-il on õigus muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. 

Soovid saada lisainfot värbamisteenuste kohta? Astu edasi meie veebikontorisse ning tutvume lähemalt.

2019 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.